Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GETEC Polska sp. z o.o., zwana dalej Spółką, adres: ul. Korytkowska 14, 62-700 Turek, KRS: 0000579519, REGON: 362700636, NIP: 6681971830, kapitał zakładowy 650.000,00 zł, Tel.:+48 500 426 266, Email:info@getec-polska.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, wypełnienia obowiązków prawnych Spółki wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia, przeprowadzenia analiz wyników prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: ważności oferty złożonej przez Spółkę, obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione: podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, prawne, IT, podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką w związku z produktami i usługami koniecznymi do wykonania umowy zawartej ze Spółką, operatorom pocztowym, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  7. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy ze Spółką.